"Etyka życia społecznego w edukacji szkolnej"

Zagadnienia związane z etyką w życiu, a w życiu społecznym w szczególności, są integralnym elementem programów wychowawczych szkół podległych samorządowi gminy Siedlec. Wybrane elementy z etyki od dawna są dyskutowane w czasie zajęć szkolnych na przedmiotach: religia, język polski, historia.
Szczególnych okazji do osiągania zamierzonych celów edukacyjnych dostarcza przedmiot wiedza o społeczeństwie. Kierownicy procesu edukacyjno-wychowawczego - nauczyciele WOS-u bazując na informacjach codziennie dostarczanych przez środki masowej komunikacji - mają wiele okazji, by rozmawiać z młodzieżą gimnazjalną o zjawiskach ze sfery etyki życia społecznego.
Opublikowana w marcowym numerze Gminnych Wieści informacja o tym, że Urząd Gminy Siedlec został zgłoszony do akcji masowej Przejrzysta Polska była jakby potwierdzeniem tego, że o etyce będzie się teraz mówić częściej niż dotychczas. I rzeczywiście, tematyka "przejrzystości" w życiu publicznym pojawiła się w czasie sesji siedleckiej Rady Gminy oraz w czasie narad wójta gminy z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kierownictwom placówek oświatowych przekazane zostały sugestie, by rady pedagogiczne - w szczególności szkół gimnazjalnych - w swych programach wychowawczych uwzględniały zagadnienia z etyki. Działo się to jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Powstała więc możliwość, aby szkolne komisje do spraw przygotowania planów pracy dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2005/2006 uwzględniły tematykę związaną z etyką. W czasie sierpniowych posiedzeń rad pedagogicznych poszczególne gimnazja miały możliwość podjęcia stosowych uchwał, dzięki czemu szkoły już formalnie mogły realizować programy wychowawcze z zakresu etyki życia społecznego. By tematyka różnych sytuacji edukacyjno-wychowawczych inicjowanych, dyskutowanych i ocenianych przez nauczycieli była możliwie oryginalna i interesująca, w dniu 18 listopada 2005 roku w Gimnazjum w Siedlcu zorganizowane zostały sześciogodzinne warsztaty. Przeprowadził je trener Centrum Edukacji Obywatelskiej pan Marek Pawełkiewicz. W zajęciach wzięło udział 18 nauczycieli z 6 szkół gminy Siedlec. Można zatem sądzić, że odtąd zagadnienia z zakresu etyki życia społecznego będą już na stałe gościć w programach dydaktyczno-wychowawczych szkół gminy Siedlec.
O przebiegu warsztatów przygotowujących nauczycieli do realizacji zagadnień z etyki można przeczytać na stronach internetowych Gimnazjum w Siedlcu: www.gimnazjum.siedlec.pl Również na stronach internetowych tego gimnazjum pod zakładką szkolne prawo w programie wychowawczym szkoły można zobaczyć informacje o realizowanych zagadnieniach z etyki życia społecznego.


Aktualności góra