"ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH"

Agencja Rynku Rolnego ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 2826/2000 Z DNIA 19 GRUDNIA 2000 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 94/2002 Z DNIA 18 STYCZNIA 2002 R. WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, W SPRAWIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW ROLNYCH NA RYNKU WEWNĘTRZNYM UNII EUROPEJSKIEJ
zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania ofert programów promocyjnych lub informacyjnych
Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, a niedłużej niż trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku unijnym, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.
Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami:

Ofertę programu (formularz zgłoszeniowy, opis programu oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać lub dostarczyć pod adresem:
Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Koperta musi być opatrzona opisem: Nie otwierać. "Oferta - wybór programu promocyjnego".
Ostateczny termin składania ofert 1 sierpnia 2005 roku, do godz. 16.00

Przed złożeniem oferty programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl . Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji i Pomocy Żywnościowej tel. (+48 22) 661 71 11.