Urząd Gminy w Siedlcu - przejrzysty

No może jeszcze nie dosłownie i nie w takim stopniu, jak byśmy sobie tego życzyli, bowiem to dopiero początek uczestnictwa w ogólnokrajowej akcji, która trwać będzie przez cały bieżący rok i przebiegać będzie pod hasłem Przejrzysta Polska. Program, do udziału w którym zgłosił się siedlecki Urząd, to kontynuacja trwającej przez cały ubiegły rok akcji Przejrzysta gmina. Brało w niej udział 16 gmin i jeden powiat. Z trenu Wielkopolski ową gminą była Murowana Goślina. Organizatorami akcji są m. in. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Gazeta Wyborcza i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
U źródeł dobrowolnego uczestnictwa w ubiegłorocznej akcji Przejrzysta gmina były: niezgoda na bylejakość funkcjonowania administracji oraz brak tolerancji na korupcję.
Tegoroczna akcja ma charakter masowy, bowiem deklarację uczestnictwa zgłosiło około 800 samorządów gminnych, to jest blisko 1/3 wszystkich gmin w Polsce. Z naszego terenu są to: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn - wszystkie trzy gminy tworzące powiat oraz urząd Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
Uczestnictwo w programie polegać będzie na tym, że w zgłoszonym do udziału w akcji urzędzie należy wprowadzić i upowszechnić 6 zasad dobrego rządzenia. Są to:
- zasada przejrzystości
- zasada braku tolerancji dla korupcji
- zasada partycypacji społecznej
- zasada przewidywalności
- zasada fachowości
- zasada rozliczalności
Wdrożeniu każdej z powyższych zasad towarzyszy szereg zadań szczegółowych, od wypełnienia których zależeć będzie efekt końcowy, to jest przyznanie lub nie certyfikatu Przejrzystej Gminy.
Oto, jakie między innymi cele powinny być osiągnięte poprzez realizację kolejnych zasad:
Zasada:

 • przejrzystości - mieszkańcy danej gminy są skutecznie poinformowani o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorządowej. Mają dostęp do planów pracy i protokołów rady i komisji, znają budżet, orientują się w ogłoszonych przetargach i ich rozstrzygnięciach.
 • braku tolerancji dla korupcji - urząd posiada opracowany i wdrożony kodeks etyczny swoich pracowników i radnych, nakładający na radnego i urzędnika obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne a przez to nieetyczne.
 • partycypacji społecznej w urzędzie istnieją wypracowane metody skutecznego komunikowania się z mieszkańcami zapewniające szerokie dotarcie do nich z informacjami na temat funkcjonowania samorządu lokalnego, ale także jest możliwość zbierania uwag i opinii członków wspólnoty samorządowej.
 • przewidywalności samorząd posiada strategiczny plan rozwoju obejmujący wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej. Strategia rozwoju opracowywana jest przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.
 • fachowości urząd prowadzi politykę naboru i oceny pracowników w oparciu o kryterium fachowości i zaangażowania w pracę.
 • rozliczalności urząd posiada ustalone, jasne i jawne procedury postępowania w realizacji swoich zadań. Zainteresowane osoby mają do nich dostęp i mogą sprawdzić czy postępowanie w interesującej ich sprawie nie odbiega od ustalonego wzorca.
  By sprostać wymaganiom związanym z wymienionymi wyżej zasadami trzeba będzie wykonać dużo różnego rodzaju pracy. Podjąć ją będą musieli pracownicy siedleckiego Urzędu Gminy, ale i radni. Niektóre będą miały wręcz rewolucyjny charakter. Dość wspomnieć, że do praktyki rady gminy trzeba będzie wprowadzić zwyczaj głosowania imiennego. Dzięki temu każdy z wyborców będzie mógł sprawdzić, jak w konkretnej sprawie głosował jego wybraniec. Zasadą ma też być stosowanie konkursów przy zatrudnianiu w razie wakatu na stanowiska w administracji.
  Tak oto w wielkim skrócie przedstawiona wygląda Przejrzysta Polska, w budowaniu której siedlecki samorząd gminny chce mieć istotny udział. Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronach internetowych akcji pod adresem: www.gazeta.pl/przejrzystapolska


  Aktualności góra