SESEJA RADY GMINY SIEDLEC

PORZĄDEK OBRAD

XXV sesji Rady Gminy Siedlec

Początek obrad: 26 kwietnia 2005 roku, godzina 14:00

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:

 • Wójta Gminy
 • Przewodniczących komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
  6. Absolutorium dla Wójta Gminy. a) wstęp,
  b) przedstawienie wykonania budżetu za 2004 rok,
  c) przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok,
  d) dyskusja,
  e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną :
 • opinii o wykonaniu budżetu za 2004 rok,
 • wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej, f) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
 • wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniu z wykonania budżetu , g) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi .
  h) głosowanie.
  7. Ogłoszenie konkursu "Piękna Wieś 2005"
  8. Informacja przewodniczącego Komisji ds. tytułu "Zasłużony dla Gminy Siedlec".
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji w przedmiocie budowy kanalizacji sanitarnej w Kopanicy, Jaromierzu i Jażyńcu wraz z kolektorem przesyłowym do Obry.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb określenia wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chobienice.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udziału wsi Grójec Wielki, Kiełpiny, Tuchorza, Wąchano, Wielka Wieś, Zakrzewo w programie odnowy wsi.
  13. Zmiana wieloletniego planu inwestycyjnego .
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie.
  15. Wolne głosy i wnioski.
  ZAKOŃCZENIE SESJI

  Aktualności góra