XXVII SESEJA RADY GMINY SIEDLEC

PORZĄDEK OBRAD

XXVII sesji Rady Gminy Siedlec

Początek obrad: 12 lipca 2005 roku, godzina 14:00

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:

 • Wójta Gminy
 • Przewodniczących komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
  6. Informacja firmy BINDER o wykorzystaniu naturalnych-ekologicznych źródeł energii w gminie Siedlec.
  7. Ocena stanu czystości w gminie ( zbiórka i segregacja odpadów stałych, wywóz i zagospodarowanie odpadów ciekłych, stan prac związanych z budową oczyszczalni, kanalizacji i wodociągów ).
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • diet dla sołtysów,
 • zarządzenia konsultacji w zakresie nadania nazwy dla terenu letniskowego w miejscowości Boruja,
 • zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ew. gr. 195/1 w Kiełkowie,
 • zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  ZAKOŃCZENIE SESJI

  Aktualności góra