SESEJA RADY GMINY SIEDLEC

PORZĄDEK OBRAD

XXVIII sesji Rady Gminy Siedlec

Początek obrad: 13 września 2005 roku, godzina 14:00

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:

 • Wójta Gminy
 • Przewodniczących komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
  6.Program "Przejrzysta Polska":
 • a) przyjęcie "Harmonogramu pracy Rady Gminy Siedlec",
 • b) przyjęcie "Kodeksu Radnego Gminy Siedlec",
 • c) podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Siedlec.
  7. Przyjęcie oświadczenia w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Siedlec.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
  9. Ustalenie opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej.
  10. Informacja :
 • a) o wykonaniu budżetu za I półrocze 2005 r.,
 • b) o wykonaniu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2005 r.,
 • c) o wydatkach Rady Gminy za I półrocze 2005 r.
  11. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania dla działki nr 262 w Kopanicy i działek nr 17/1, 18/1 w Starej Tuchorzy.
  12. Zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
  13. Wolne głosy i wnioski.
  ZAKOŃCZENIE SESJI


  Aktualności góra