Postanowienie Marszałka Sejmu z dn. 21.04.2010 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2010-04-28  

 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), stanowi się, co następuje:
§ 1.
Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                              MARSZAŁEK SEJMU
                                                                                            (-) Bronisław Komorowski
 
 
 
 
Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 z dnia 21 kwietnia 2010 r.
(poz. ...)
 
KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.
 

Data wykonania czynności wyborczych
Treść czynności
                                   1
2
do dnia 26 kwietnia 2010 r.
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 6 maja 2010 r.
-  powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 6 maja 2010 r. do godz. 2400
- zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania
do dnia 16 maja 2010 r.
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do dnia 21 maja 2010 r.
- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 28 maja 2010 r. 
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 30 maja 2010 r.
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od dnia 30 maja 2010 r.
do dnia 6 czerwca 2010 r. 
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 31 maja 2010 r.
- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
od dnia 5 czerwca 2010 r.
do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 2400
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,
- odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
do dnia 6 czerwca 2010 r.
- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy
do dnia 10 czerwca 2010 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 15 czerwca 2010 r.
-  składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
do dnia 17 czerwca 2010 r.
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 2400
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 czerwca 2010 r.
godz. 6
00-2000  
- głosowanie