Głosowanie przez pełnomocnika2010-05-14  

 

INFORMACJA
o głosowaniu przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca może ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu odda głos w wyborach.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy, którzy:
- posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.),
- najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo do głosowania udziela się przed wójtem ( burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010r.

Wniosek powinien zawierać dane wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania i osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, tj. imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, zawierającą dane pełnomocnika i wyborcy udzielającego pełnomocnictwa - imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania,
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy,
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania i o zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa należy złożyć na drukach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 66, poz. 426).

Wniosek należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17, pok. Nr 11, tel. 68 384 85 21 wew. 22
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:30 – 16:30

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010r. stosownego oświadczenia wójtowi ( burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
- śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
- jeżeli pełnomocnik został skreślony z rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, lub nie posiada zaświadczenia o prawie do głosowania,
- jeżeli pełnomocnik został powołany w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa,
- jeżeli został mężem zaufania,
- jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania wcześniej zagłosował osobiście.

Czynności związane z aktem pełnomocnictwa są wolne od opłat.