Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dn. 21.09.20102010-09-28  

 

K O M U N I K A T
K O M I S A R Z A W Y B O R C Z E G O
w L E S Z N I E
z dnia 21 września 2010r.

 
Komisarz Wyborczy w Lesznie zgodnie ze swoją właściwością terytorialną wykonuje zadania wyborcze na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego i miasta na prawach powiatu Leszna,

W związku z zarządzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na dzień 21 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 1171 poz. 1151 z dnia 20 września 2010r.) Komisarz Wyborczy w Lesznie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od ich pełnomocników w celu wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia.
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego obowiązane są dostarczyć komitety wyborcze stowarzyszeń, organizacji społecznych i wyborców, mające zamiar zgłosić kandydatów na radnych, wójta lub burmistrza gminy.

Komisarz Wyborczy w Lesznie przyjmuje także zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków gminnych i powiatowych komisji wyborczych.

Termin ostateczny dokonywania zawiadomień i zgłoszeń upływa w dniu

4 października 2010r. o godz. 16.oo

Siedzibą Komisarza Wyborczego w Lesznie jest Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, tel. 529-58-42.

Zgłoszenia i zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

poniedziałek w godz. 800 - 1600
wtorek – piątek w godz. 700 - 1500
oraz sobota 2 października w godz. 800 - 1200


KOMISARZ WYBORCZY
W LESZNIE

/-/ Przemysław STRACH