Gminna Komisja RPA w Siedlcu2012-06-11  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości I przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami). Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

GKRPA w Siedlcu została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Siedlec Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w następującym składzie:
1.      Przewodniczący – Wojciech Piątyszek,
2.      Sekretarz – Monika Młodystach,
3.      Członek – Anna Lehmann,
4.      Członek – Hanna Stachowiak,
5.      Członek – Tadeusz Tomys,
6.      Członek Anna Pawlik.
GKRPA w Siedlcu zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 17, 64-212 Siedlec w pokoju nr 12, tel. 68 384 85 21 wew. 23.
Członkowie GKRPA w Siedlcu spotykają się w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca. Do zadań GKRPA w Siedlcu należy:
1)     zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2)     udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3)     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4)     Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
5)     Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (wg art. 24-26 i art. 40 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
6)     Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
7)     Kierowanie do sądu rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
8)     Wydawanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
9)     Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta - przez powołany zespół ds. kontroli.