Informacja2012-07-26  

Zgodnie ze znowelizowaną od dnia 1 sierpnia 2010r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy w Siedlcu podjęła w dniu 22 marca 2011r. Uchwałę Nr IV/21/11 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na jej podstawie Wójt Gminy Siedlec Zarządzeniem Nr 70 z dnia 24 października 2011r. powołał członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – w skład którego weszli przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym celem Zespołu jest ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w tym inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc poprzez usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne a w szczególności przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - Dominika Masiorek
kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, tel. 68 384 85 21