Infrastruktura2006-03-01  

Infrastrukturę techniczną tworzą wodociągi, kanalizacje sanitarne, gazociągi, sieci energetyczne, telefoniczne oraz drogi i ścieżki rowerowe. W ostatnich latach nastąpiła w gminie znaczna rozbudowa stanu infrastruktury, jednak nadal występują w tym zakresie spore potrzeby. Z wodociągu korzysta ludność w 25 miejscowościach. Jedynie Boruja nie jest jeszcze zwodociągowana. Czynione są starania, aby w najbliższym czasie w Borui również woda popłynęła. Sieć wodociągowa na terenie gminy ma długość 148,08 km., w tym 3.021 szt. przyłączy wodociągowych.         

Obecnie 6 miejscowości ma prawidłowo zorganizowaną gospodarkę ściekową. Są to: Siedlec, Stara Tuchorza, Tuchorza, Kiełpiny, Żodyń oraz Jażyniec. Częściowo są również skanalizowane Chobienice. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi 43,85 km. Obecnie trwają prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nieborza, Wojciechowo, dokończenie Chobienic, Grójec Mały oraz Grójec Wielki. Zlecono opracowanie dokumentacji dla Kopanicy, Jaromierza i Wielkiej Wsi. Pozyskano również środki na budowę 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, które zlokalizowano w Karnej i Nowej Tuchorzy. Na obszarze gminy nieobjętym siecią kanalizacji sanitarnej najczęstszą formą odprowadzania ścieków jest ich odprowadzanie do zbiorników bezodpływowych. Wywozem ścieków zajmują się firmy posiadające koncesję, są to: Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. Siedlec, Zakład Usługowo-Handlowy Danuta Tutak Kargowa, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PIONIER” Belęcin, Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowo „MARIKA” Małgorzata Wieczorek Belęcin, Zakład Masarski Gracjan Kiciński Kopanica, Firma Handlowo-Usługowa „TYŚPER” Kopanica oraz Usługi Komunalne Krzysztof Szramka z Chobienic.

W gminie funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków:
•    Siedlec- oczyszczalnia ścieków typu MOS o wydajności 250 m3/dobę,
•    Tuchorza – oczyszczalnia typu APIS o wydajności 200 m3/dobę, obsługująca Starą Tuchorzę, Tuchorzę i Kiełpiny,
•    Chobienice – oczyszczalnia typu BIOBLOK, obsługująca osiedle mieszkaniowe w Chobienicach.

    Długość dróg gminnych wynosi 87 km., w tym 43,3 km. dróg o nawierzchni twardej i 24 km. o nawierzchni ulepszonej. 19,7km. dróg gminnych wymaga remontów. Konieczne jest odwodnienie dróg, budowa chodników i ścieżek rowerowych. Na odcinku Żodyń-Kopanica-Wielka Wieś wzdłuż drogi krajowej zaprojektowano budowę ścieżki rowerowej o długości 6,3 km., z czego wybudowano 1,5 km.                                        

Gmina Siedlec jest członkiem Związku Międzygminnego „OBRA” zajmującego się gospodarką śmieciową w Powiecie Wolsztyńskim. Obecnie gospodarstwa domowe i zakłady pracy wyposażone są w kubły na śmieci. Mieszkańcy gminy zobowiązani są do zawarcia umów w sprawie wywozu śmieci z odpowiednimi przedsiębiorstwami. Na terenie gminy znajduje się zrekultywowane wysypisko śmieci w Kopanicy oraz do zrekultywowania składowisko odpadów w Reklinku.

Do wszystkich miejscowości na terenie gminy doprowadzony jest gaz ziemny. Gmina jest zgazyfikowana w 98%. Jedynie pojedyncze gospodarstwa nie korzystają z gazociągu, a to z uwagi na znaczne oddalenie od wsi.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 25 świetlic wiejskich z czego w ramach środków europejskich wyremontowano 10 sal (Tuchorza, Zakrzewo, Wielka Wieś, Wąchabno, Kiełpiny- dworek, Grójec Wielki, Grójec Mały, Jażyniec, Siedlec, i Belęcin). Wybudowano również nową świetlicę wiejską w Żodyniu oraz trwają prace przy budowie świetlicy w Nowej Tuchorzy. Pozostałe miejscowości remontują świetlice z budżetu gminy, często z tzw. funduszu sołeckiego.