Komunikat do właścicieli psów2017-07-31  

Wójt Gminy Siedlec informuje, iż obowiązkiem właścicieli psów jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów i zieleńców.

Jednak przypomina się wszystkim właścicielom psów, iż wyprowadzanie ich na teren użytku publicznego jest dozwolone wyłącznie na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscach niezagospodarowanych poza terenami zamieszkałymi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a jego posiadacz ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Ponadto na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp do osób trzecich.

Kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:
-    § 15 pkt 2, 7 i §16 uchwały nr XXX/156/13 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Siedlec,
-    art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)