Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok2017-10-04  

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 56/2017 Wójta Gminy Siedlec z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, przedmiotowe konsultacje odbędą się w terminie: 5 – 31 października 2017 r. Zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii i uwag do przedłożonego projektu Programu. Odbędzie się również, w dniu 17 października o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Siedlcu, otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu. Po etapie konsultacji i rozpatrzeniu zgłoszonych uwag zostanie on przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Siedlec. Zgodnie z prawem, Program współpracy musi zostać przyjęty do końca listopada roku poprzedzającego rok jego obowiązywania.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekt Programu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec; są także dostępne do wglądu u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także do pobrania, poniżej.