XLII Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad2017-12-11  

XLII sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 - 2018
odbędzie sie
19 grudnia 2017 r. o godz.14 - tej w Sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Siedlec
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.     Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026.
8.    Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2018 rok,
c)    odczytanie opinii Komisji Finansów i Budżetu w sprawie projektu budżetu na 2018 rok,
d)    dyskusja nad projektem budżetu,
e)    głosowanie uchwały.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na bezczynność Wójta Gminy Siedlec.
10.    Wolne głosy i wnioski.