XLIV Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad2018-01-09  

XLIV sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 - 2018
odbędzie się
16 stycznia 2018 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5.     Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Wręczenie wyróżnień dla osób zasłużonych w działalności na rozwój i popularyzacje gminy.
7.    Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś 2017”.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
b.    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2018 rok,
c.    przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Siedlec na 2018 rok,
d.    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022,
e.    uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Siedlec na lata 2018 – 2020,
f.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych dla których Gmina Siedlec jest organem rejestrującym,
g.    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Siedlec,
h.    skargi na działalność Wójta Gminy Siedlec.
9. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE