XLVIII Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2018-05-09  

XLVIII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2014 - 2018
odbędzie sie
29 maja 2018 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Interpelacje i zapytania.
5.Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
c. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:
a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Siedlec za 2017 rok,
b. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok,
c. opinie komisji branżowych w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok,
d. dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium,
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec w obrębie działki nr 454/8 położonej w Żodyniu.
10. Wolne głosy, wnioski i informacje.