wstecz

    ops.gif (10965 bytes)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu utworzony został w 1999 r. - uchwałą nr X/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Siedlcu z dnia 21 lutego 1990 r.

Jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Radzie Gminy Siedlec. Siedzibą "Ośrodka" jest wieś Siedlec, a terenem działania gmina Siedlec.

tel kontaktowy: (0 prefiks 68) 384-85-21 wew. 52 lub 19

W skład "Ośrodka" wchodzą następujące stanowiska pracy:

kierownik
trzech rejonowych st. pracowników socjalnych pracujących w trzech rejonach działania
dwa stanowiska pracy d/s świadczeń
dwa stanowiska opiekunek domowych

Do zadań "Ośrodka" należy analizowanie i ustalanie potrzeb pomocy społecznej oraz organizowanie pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możlliwości i uprawnienia.

Rejony działania:

Rejon 1 - Lucyna Birk

Karna, Kiełpiny, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki, Nieborza, Reklin, Reklinek, Siedlec - ul. Akacjowa, Dojazdowa, Krótka, Łąkowa, Okrężna, Topolowa, Wolsztyńska, Wojciechowo
w zastępstwie - rejon 3

Rejon 2 - Beata Wieczorek

Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo, Kopanica, Mała Wieś, Siedlec - ul. Kasztanowa, Lipowa, Nowy Świat, Polna, Zbąszyńska, Wąchabno, Wielka Wieś, Żodyń, w zastępstwie rejon 1

Rejon 3 - Bernadeta Hanysz

Belęcin, Boruja, Mariankowo, Nowa Tuchorza, Siedlec - ul. Leśna, Osiedlowa, Piaskowa, Słoneczna, Szkolna, Tuchorza, Zakrzewo, w zastępstwie rejon 2
Współdziała w tym zakresie z:
organami samorządu terytorialnego
placówkami opieki zdrowotnej
organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami religijnymi, świeckimi w zakresie rozszerzenia form pomocy społecznej i realizacji wspólnych zadań.
Powiatowym Biurem Pracy
zakładami pracy i związkami zawodowymi w zakresie pomocy socjalnej rodzinom
sądami, prokuraturą, placówkami oświatowymi w zakresie ochrony i pomocy rodzinom i osobom.

Realizuje zadania własne i zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr.98 poz. 414 z 1998 r. z późniejszymi zmianami

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 5. bezrobocia,
 6. niepełnosprawności,
 7. długotrwałej choroby,
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 9. alkoholizmu lub narkomanii,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadania zlecone gminie obejmują:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
 3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby
 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 5. świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 6. organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 1. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 2. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy, należą:

 1. Prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 2. przynawanie i wyłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 3. przyznawanie pomocy rzeczowej,
 4. przyzawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. przynawanie i wypłacanie zasiłków i  pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy:

 1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
 2. organizowanie i  prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
 3. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świedczenia zdrowotne osób bezdomny;ch i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 5. rdzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 6. praca socjalna,
 7. sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
 8. zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań własnych.

Do ośrodka pomocy społecznej można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą potrzebującego.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2002 r. nastąpiły zmiany:

 1. w ustawie o pomocy społecznej.

Świadczenia pomocy społecznej po nowemu od 2002 r.

Ustalanie dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
przyjmuje sie wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy.

W przypadku uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota świadczeń do wypłaty nie przekraczała 200% renty socjalnej. Kwota obiżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 50 zł miesięcznie. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% renty socjalnej, renta rodzinna nie przysługuje.

Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, jeżeli dochód rodzinny nie przekracza półtorakrotnego dochodu określonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wydaną przez powiatowy zespół orzekający o niepełnosprawności.

Prawo do gwarantowanego zasiłku okresowego przysługuje osobie, która w dniu utraty do zasiłku dla bezrobotnych samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

Macierzyński zasiłek okresowy przysługuje:

 1. matce dziecka zajmującej się jego wychowaniem,

 2. ojcu dziecka zajmującemu się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka,

Macierzyński zasiłek okresowy ustala się w wysokości różnicy między kwotą równą kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie, nie niższej jednak niż 50 zł.

Macierzyński zasiłek jedorazowy w kwocie 195 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu przysługuje matce dziecka.

Macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy przysługuje osobom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu na osobę w rodzinie według kryterium ustawy.

 1. Rządowy program wspierania gmin w dożywianiu uczniów. W wyniku czego wzrosła liczba dzieci z 311 do 403 korzystających z tej formy pomocy.

 

 

wstecz

góra