Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika
2010-11-09

 

INFORMACJA
o głosowaniu przez pełnomocnika
w wyborach do rad oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyborca może ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu odda głos w wyborach.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy, którzy:
- posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
- najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pełnomocnictwo do głosowania udziela się przed wójtem ( burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2010r.

Wniosek powinien zawierać dane wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania i osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, tj. imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, zawierającą dane pełnomocnika i wyborcy udzielającego pełnomocnictwa - imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania,
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy,
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania i o zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa należy złożyć na drukach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U.Nr 170, poz. 1146).

Wniosek można pobrać i należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17, pok. Nr 11, tel. 68 384 85 21 wew. 22
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:30 – 16:30

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010r. stosownego oświadczenia wójtowi ( burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Czynności związane z aktem pełnomocnictwa są wolne od opłat.
Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14086543 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015