Aktualności
XXXVI sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad
2017-05-11

XXXVI sesja Rady Gminy Siedlec

kadencji 2014 - 2018

odbędzie się

23 maja 2017 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

                

     Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Siedlec – początek obrad godz. 14.00

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Siedlec.

4.    Interpelacje i zapytania.

5.    Informacja z prac międzysesyjnych:

a.    Wójta Gminy Siedlec,

b.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec,

c.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec.

6.    Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia.

7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok:

a.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Siedlec za 2016 rok,

b.    opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok,

c.    opinie komisji branżowych w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok,

d.    dyskusja,

e.    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

a.    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium,

b.    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlec w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

c.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

9.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok .

10.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

b.    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXV/160/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c.    wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

11.    Wolne głosy, wnioski i informacje.


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 13933420 online: 5
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015