Aktualności
Pomoc materialna dla uczniów – STYPENDIA SOCJALNE
2017-08-21

Możliwość ubiegania się o stypendium socjalne mają:
• uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych

• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Dochód uprawniający do pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż 514 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Do wniosków składanych do 15 września należy dołączyć zaświadczenia o dochodach uzyskanych za miesiąc sierpień 2017 (netto), a do wniosków składanych do 15 października za miesiąc wrzesień 2017 (netto).

Wnioski należy składać do 15 września 2017 roku w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 19,

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela GZOEASiP w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 19, Tel. 068-3848-578.

pliki do pobrania:
- Wniosek
Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14086460 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015