Aktualności
INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCU
2017-09-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu – przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze ( 500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oprócz posiadanych praw mają również obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w ustawie o funduszu alimentacyjnym w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do ww świadczeń osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie.

Przede wszystkim należy niezwłocznie poinformować organ o zmianach w sytuacji rodzinnej ( zmianie liczby członków rodziny, utracie statusu niepełnosprawnego ) i dochodowej, a w szczególności o zakończeniu urlopu wychowawczego, o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,; rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej; uzyskaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz wyjazdu turystycznego i w celach leczenia). uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu.

Kwoty świadczeń nienależnie pobranych podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14086595 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015