Aktualności
XL Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad
2017-10-30

XL sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 – 2018
odbędzie się
7 listopada 2017 r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Siedlec
POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 –ta
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2017 roku.
7.     Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w Gminie Siedlec.
8.    Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych do:
a. Wojewody Wielkopolskiego,
b. Wójta Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
9.    Przedstawienie informacji o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026,
c. zmieniająca uchwałę sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Zakładzie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
e. przyjęcia Programu współpracy na rok 2018 Gminy Siedlec, z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
f. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Siedlec,
g. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2017-2021,
h. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie wraz z odpowiedzią na skargę.
11. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 14522090 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015