Aktualności
ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-10-01

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych/usługi/dostawy:

I. Zamawiający:

Gmina Siedlec

ul. Zbąszyńska 19

64-212 Siedlec

NIP: 923-16-52-606, REGON: 970770729

II. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu budynku sali wiejskiej w Godziszewie dla projektu pn. „ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Zakres zapytania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w sali wiejskiej w Godziszewie, polegających na :

- demontaż rynien i rur spustowych oraz ponowny ich montaż po zakończeniu robót elewacyjnych,

- osadzenie parapetów zewnętrznych z bl. powlekanej,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na elewacji,

- zagruntowanie podłoża dwukrotnie podkładem,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego „Baranek” w kolorze,

- położenie mazaiki żywicznej na cokole budynku,

- osadzenie drzwi z oknem podawczym z kuchni na salę,

- nałożenie okładziny ceramicznej na ścianach w kuchni do wysokości 2.10 m (obecnie 1,74 m)

- pomalowanie sufitu i ścian w kuchni ponad płytkami farbą emulsyjna.

Szczegółowy obmiar robót stanowi zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 r.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena.

V. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (zał. 1), do którego należy dołączyć:

•    Kosztorys ofertowy – zgodnie z obmiarem robót (zał. nr 2)

•    Wpis do CDEIG lub KRS potwierdzający, że osoba składająca ofertę jest upoważniania do reprezentowania wykonawcy

Oferta powinna zawierać cenę zamówienia i dane Wykonawcy. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania bez konieczności wyłonienia Wykonawcy.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w kopertach z nazwą zadania tj. „ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec – osobiście (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty (lub kuriera) do dnia 08.10.2018 r., do godz. 10.00

VIII. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.10.2018 o godz. 11.00.

2.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie dodatkowo poinformowany o terminie zawarcia umowy.

4.    Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół i upubliczniony w tożsamy sposób jak zostało ogłoszone zapytanie o cenę.

IX. Załącznik:

1.    Formularz ofertowy

2.    Obmiar robót (kosztorys ofertowy)

3.    Zwymiarowanie sali

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Sprawę prowadzi: Katarzyna Lach

tel. 68 384 85 21 wew. 33


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15367300 online: 3
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015