Aktualności
XV Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad
2019-11-20

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XV sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
    a. Wójta Gminy Siedlec,
    b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
    c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w Gminie Siedlec.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych do:
    a. Wojewody Wielkopolskiego,
    b. Wójta Gminy Siedlec,
    c. Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
8. Przedstawienie informacji o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
9. Ocena stanu obiektów sportowych w gminie Siedlec.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
    b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026,
    c. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o     kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania     planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
    d. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie ,
    e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 15987616 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015