Aktualności
POMOC DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
2020-04-03

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie z dnia 1 kwietnia 2020 r. o naborze wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) - Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie ogłasza na podstawie art. 15zzd. w/w ustawy nabór wniosków o jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Do składania wniosków od dnia ogłoszenia tj. 01.04.2020 r. upoważnieni są:
a.. Mikroprzedsiębiorcy (o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

1.. Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca składa na załączonym formularzu do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

2.. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

3.. Pożyczka może być udzielona jednorazowo do wysokości 5000 zł.

4.. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskontu weksli przyjmowanych przez NBP.

5.. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami na okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6.. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r.

Podstawą udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzesiębiorcy stanowi umowa zawarta przez powiatowy urząd pracy z mikroprzedsiębiorcą.

Złożenie dokumentów poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy proces realizacji

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

W przypadku braku możliwości złożenia wymaganych dokumentów poprzez platformę praca.gov.pl dopuszcza się osobiste dostarczenie dokumentów do wyznaczonego w PUP miejsca lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16484478 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015