Dzisiaj jest 17-01-2022
szukaj
szukaj
ug104_(1617267822).jpgslide-11573813476_(1591637291).jpg3_(1592247731).jpg2_(1592247729).jpg

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

Siedlec, dnia 20 października 2021 r.


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec – działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec – działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją w dniach od 29 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, w sali nr 117 o godz. 9:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy wnosić na adres: Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec (e-mail: ug@siedlec.pl)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Siedlec.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec – działki nr 350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354:
Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), w związku z art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) informuję, iż:
1.    Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, reprezentowana przez Wójta Gminy Siedlec.
2.    Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Cebulska, adres e-mail: iod@siedlec.pl.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie: www.siedlec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec.

pliki do pobrania:
- Załączniki
- Obwieszczenie
Urząd Gminy Siedlec

herb ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

tel. 68 384 85 21
68 384 85 95
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
Strona główna
Kontakt
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
Herb Siedlec
 liczba odwiedzin: 1051161      online: 1
© 2020 MBEST